گروه قرآن و معارف اسلامی استان کرمانشاه
این وبلاگ جهت برقراری ارتباط با همکاران قرآن و معارف اسلامی متوسطه اول کرمانشاه میباشد

[ 93/07/01 ] [ 0:9 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
همکاران عزیز جهت آشنایی بامبانی نظری

 

درس پژوهی ودانلود فایل اینجا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: طراحی آموزشی
[ 93/09/16 ] [ 11:31 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
[ 93/09/10 ] [ 18:46 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]


با سمه تعا لی
در راستای برنامه ارسا لی وزارتی و متعا قب آن تدوین برنامه عملیاتی پایگاه کشوری قرآن و معارف اسلامی مستقر در استان گیلان ، یکی از مؤ لّفه های برنامه عملیاتی ، ( طراحی –تدوین – تولید ) بسته های آموزشی درزمینه درس پژوهی بوده لذا به منظور وصول به این هدف ، از تمامی دبیران محترم قرآن وپیا م های آسمان سراسر کشور طی جدول پیشنهادی طراحی شده دعوت بعمل می آید تا براساس عناوین دروس پیام های آسمان هشتم نسبت به تأ لیف جدید با موضوعیت همان درس اقدا م نمایند .
نکات قابل توجه :
1-متون تأ لیفی به منظور دانش افزایی و ارتقاء علمی دبیران قرآ ن ومعارف اسلامی سراسر کشور می باشد .
2-متون تأ لیفی ، آیات ، روایات ، شواهد ، مصا دیق ، دا ستان ، اشعار و................... استفا ده شده ، غیر از همان درس با شد.
3- متون تأ لیفی با مستندات در قا لب wordتا پایان دیماه 93 ارسال گردد .
4- متون برگزیده جهت استفاده بهینه دبیران قرآ ن ومعارف اسلامی سراسر کشور با ذکر نام مؤ لف یا مؤ لفین واستا ن درکتاب الترونیکی پایگاه درج می گردد .
5- به آثار برتر و منا سب ، علاوه بر امتیاز دهی درفرم ارزیا بی ، تقدیر نامه نیز اهدا  می گردد .
 
پایگا ه کیفیت بخشی به فرآیند آموزش دروس قرآ ن ومعا رف اسلامی  استا ن گیلا ن      

   


موضوعات مرتبط: بخشنامه ها، طراحی آموزشی
ادامه مطلب
[ 93/08/23 ] [ 18:46 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
برای مشاهده گزارش گردهمایی اعضای گروه درسی قرآن و معارف اسلامی استان ونواحی و مناطق که در تاریخ یکشنبه 93/8/11 برگزار گردید به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. 


موضوعات مرتبط: گردهمایی
ادامه مطلب
[ 93/08/20 ] [ 22:2 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
برای مشاهده بودجه بندی و بارم بندی پیشنهادی درس قرآن و پیام های آسمان پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 94-93 به ادامه مطلب مراجعه کنید.


موضوعات مرتبط: بارم بندی، بودجه بندی
ادامه مطلب
[ 93/08/20 ] [ 21:46 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

موضوع : فراخوان طرح درس نویسی

سلام عليكم

      با احترام ، درراستای تحقق برنامه عملیاتی، گروه درسی قرآن ومعارف اسلامی متوسطه اول استان اقدام به برگزاری فراخوان طرح درس نویسی کتاب های پیام های آسمان پايه هفتم و هشتم نموده است. دبیران محترم آثار خود را تا تاریخ 30/11/93 طبق جدول زیر در قالب word و به صورت  cdبه کارشناسی گروه های آموزشی نواحی و مناطق خود ارسال نمایند. آثار برتر در مرحله ناحیه، منطقه و استان مورد تقدیر قرار می گیرند. لذا شايسته است دستور فرمائيد  به نحو مقتضي در اختيار دبيران مربوطه قرار گيرد.

شهرستان/ منطقه

درس

پایه

ناحیه 1

دروس 1تا 5

هشتم

ناحیه2

دروس 6 تا 10

هشتم

ناحیه3

دروس 11 تا 15

هشتم

اسلام آباد- پاوه- نوسود- ثلاث

دروس 1و2

هفتم و هشتم

دینور- حمیل- باینگان

دروس3و4

هفتم و هشتم

گهواره- گیلانغرب- قصر شیرین

دروس 5و6

هفتم و هشتم

هرسین- گواور- سنقر

دروس 7و8

هفتم و هشتم

صحنه-سرپل

دروس 9و10

هفتم و هشتم

کنگاور- بیستون

دروس 11و12

هفتم و هشتم

جوانرود-کرند- دالاهو

دروس 13و14

هفتم و هشتم

ماهیدشت- روانسر

درس 15

هفتم و هشتم


موضوعات مرتبط: بخشنامه ها، طراحی آموزشی
[ 93/08/20 ] [ 21:33 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
[ 93/08/12 ] [ 0:14 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
[ 93/08/12 ] [ 0:8 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
[ 93/08/11 ] [ 23:55 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

قابل توجه سر گروه های محترم

گروه درسی قرآن و معارف اسلامی استان اقدام به برگزاری فراخوان تحلیل محتوای قرآن و پیام های آسمان پایه  هشتم نموده است لذا ضمن ترغیب همکاران با توجه به نکا ت مندرج در بخشنامه  آثار منتخب را تا تاریخ 93/9/25 به گروه های آموزشی اداره کل ارسال نمایید.


موضوعات مرتبط: بخشنامه ها، تحلیل محتوا
[ 93/08/10 ] [ 11:42 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
Moharram (13)

[ 93/08/07 ] [ 7:43 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
با سلام خدمت گروه های درسی نواحی و مناطق

اولین گردهمایی و کارگاه تخصصی طراحی آموزشی گروه های درسی قرآن و معارف اسلامی در تاریخ یکشنبه 11/8/93 ساعت 9 الی 12در محل پژوهش سرای دانش آموزی جنب خانه معلم برگزار می گردد.


موضوعات مرتبط: بخشنامه ها، گردهمایی
[ 93/08/04 ] [ 11:26 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
جهت مشاهده بودجه بندی کتاب های پیام های آسمان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


موضوعات مرتبط: بودجه بندی
ادامه مطلب
[ 93/08/04 ] [ 11:12 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

جهت مشاهده برنامه عملیاتی به ادامه مطلب مراجعه نمایید


موضوعات مرتبط: برنامه عملیاتی
ادامه مطلب
[ 93/08/04 ] [ 9:27 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
جهت دریافت کتب درسی پایه هشتمكليك نمایید.

جهت دریافت کتب درسی پایه هفتمکلیکنمایید. قرآن

جهت دریافت ضمیمه اهل سنتکلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: کتاب ضمیمه اهل سنت، کتب درسی
[ 93/08/01 ] [ 12:3 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

روش تدریس

جهت دریافت نمونه روش تدریس قرآن به (روش قصه گویی) لطفا کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: طراحی آموزشی
[ 93/07/30 ] [ 10:18 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

حیطه های شناختی

جهت دریافت طبقه بندی حیطه های شناختی برای طراحی سوالات لطفا کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: طراحی آموزشی
[ 93/07/30 ] [ 10:16 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
 

روش تهیه سوالت استاندارد

برای دریافت روش تهیه سوالات استاندارد جهت طراحی سوال لطفا کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: طراحی آموزشی
[ 93/07/30 ] [ 10:0 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
[ 93/07/30 ] [ 9:52 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
[ 93/07/30 ] [ 9:10 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
 

ردیف

قالب و شکل موضوع

کارکرد و فایده

روش تدریس

1

طلیعه یا ورودیه

ایجاد انگیزه

متن خوانی - ایفای نقش

2

موضوع اصلی

هدف درس

همیاری و مشارکتی – بیشترین زمان تدریس

3

آیات و روایات ستاره دار

مستند کردن موضوع درس

تکرار و جمع خوانی تا تسلط نسبی

4

سوالات متن درس

ایجاد کنجکاوی

بارش فکری

5

جداول و فلش ها

تکمیل یادگیری

پاسخ گویی توسط دانش آموزان با نظارت معلم

6

فعالیت های کلاسی

تکمیل یادگیری

پاسخ گویی توسط دانش آموزان با نظارت معلم

7

خودت را امتحان کن

ارزشیابی درس

پاسخ گویی توسط دانش آموزان برای جلسه بعدی با نظارت معلم

8

مطالعه آزاد

دادن اطلاعات اضافی

تدریس در صورت داشتن زمان

9

تحقیق و پیشنهادات

تکمیل یادگیری

تکلیف اختیاری دانش آموزان برای جلسه آینده

10

نیایش

تلطیف عواطف

متن خوانی – سرود خوانی


موضوعات مرتبط: طراحی آموزشی
[ 93/07/30 ] [ 8:21 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

فرم ارزیابی تحلیل محتوای کتب درسی

1- تناسب محتوای کتاب با تجارب آموزشی، توانایی ذهنی و علائق و نیازهای دانش آموزان

2- بررسی میزان ترغیب دانش آموران به تفکر نقادانه و خلاق

3- رعایت توالی منطقی بین مطالب ارائه شده در کتاب

4- بررسی تناسب کلمات و جملات به کار برده شده در کتاب با درک و فهم دانش آموزان

5- همخوانی پرسشها، تمرین ها و فعالیت ها با محتوای دروس

6- تناسب حجم کتاب با زمان تدریس

7- ارتباط محتوای کتاب با مهارت های اجتمایی دانش آموزان

8- بررسی تناسب محتوای کتاب با روش های فعال و نوین در تدریس

9- تناسب شیوه های ارزشیابی متداول با محتوای درس

[ 93/07/30 ] [ 8:6 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]


موضوعات مرتبط: بارم بندی
ادامه مطلب
[ 93/07/29 ] [ 23:22 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
برای مشاهده نمونه طرح درس ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید.

 


موضوعات مرتبط: طراحی آموزشی
ادامه مطلب
[ 93/07/29 ] [ 22:38 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

چگونه طرح درس بنویسیم؟

طرح درس روزانه پیش بینی مجموعه فعالیتهای است که معلم برای تدریس در یک جلسه درس تدارک می بیند. در طرح درس فعالیتهای ضروری و مهم آموزشی به ترتیب ودر زمانهای مشخص تنظیم می شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. تدوین طرح درس برای معلمان تازه کار و دانشجویان تا حدودی وقت گیر و مشکل است و به تدریج وپس  از کسب تجربه تهیه آن آسان تر خواهد بود.

 


موضوعات مرتبط: طراحی آموزشی
ادامه مطلب
[ 93/07/29 ] [ 22:32 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

اهم برنامه عملیاتی مصوب وزارتخانه ای برای گروه دینی و قران سال94-93 

فعالیتهای کیفی دوره:

برای توانمندسازی نیروی انسانی به ویژه معلّمان، عملیّاتی نمودن طرح نظارت و راهنمایی معلّم، ایجاد زمینه بکارگیری فناوری آموزشی در کلاس‌های درس، اهتمام به منظور اجرای مطلوب برنامه هفتگی مدارس، ایجاد زمینۀ مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیّتهای آموزشی و اداره مدارس، فعالیتهایی به شرح ذیل پیش‌بینی شده است.

 

1. توانمندسازی معلّمان در زمینۀ طرّاحی آموزشی

برگزاری حداقل یک کارگاه یا نشست تخصّصی 4 ساعته توسط هر گروه درسی در زمینۀ طرّاحی آموزشی با رویکرد درس‌پزوهی در چارچوب برنامه درسی ملّی (به صورت استانی، قطبی یا منطقه‌ای) به طوری که حداقل 30 درصد از معلمان آن درس در هر منطقه آموزشی در این کارگاه شرکت نمایند. شایسته است معلّمان پس از شرکت در کارگاه مزبور، ضمن طرّاحی آموزشی برای حداقل یک واحد درسی مرتبط، با نظارت گروههای آموزشی نسبت به اجرای آن در کلاس درس اقدام و نتایج اجرا را نیز به گروههای درسی مربوطه گزارش نمایند.

 

2. تحلیل محتوای برنامه‌های درسی در مرحلۀ طرّاحی و اجرا

به منظور ایجاد زمینۀ مساعد مشارکت حداکثری معلّمان در طرّاحی، تدوین و تجزیه و تحلیل محتوای بسته‌های آموزشی و همچنین در راستای توانمندسازی آنان، شایسته است گروههای آموزشی استان با همکاری کارشناسان تحلیل محتوای آموزشی استان به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا زمینه شرکت حداقل 20 درصد معلّمان در بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای برنامه‌ها و کتاب‌های درسی در مرحله طرّاحی و اجرا فراهم آورده شود. لذا انتظار می‌رود سرگروههای محترم استانی بر اساس چارچوب نقد و بررسی و تحلیل محتوای طرّاحی شده حداکثر تا پایان آذر ماه به پایگاه کیفیت بخشی، ارسال نمایند.

 

3. نظارت و راهنمایی معلّم (بازدید از کلاسهای درس با رویکرد نظارت بالینی)

حصول اطمینان و کمک به فرآیند بکارگیری رویکردهای جدید در فرآیند تدریس نیازمند حضور با برنامه و نظام‌مند در کلاس درس می‌باشد. در راستای افزایش حضور و بازدید از کلاس‌های درس (نظارت و راهنمایی معلّمان دوره با رویکرد نظارت بالینی) توسط گروههای درسی و سایر معلّمان و مدیران توانمند در کلاس‌های درس انتظار می‌رود از حداقل 30 تا 50 درصد کلاس‌های درس بازدید هدفمند به عمل آید.

 

 


موضوعات مرتبط: بخشنامه ها، برنامه عملیاتی
[ 93/07/29 ] [ 22:27 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

http://qwerty1340.persiangig.com/image/e1cacfb27da2.jpg

هیاهوی مهر... روز هیاهوی دانش آموزان شاد ... روز معلم های صبور و مهربان ... روز ناظم های دلسوز و مدیرهای دوست داشتنی ... روزی که باز فراش پرتلاش، می رود به جنگ هر چه غبار. روزی که همه دیوارها، میزها و صندلی های مدرسه که از خواب تابستانی بیدار شده اند، به روی اهالی درس و دانش لبخند می زنند. آغاز رژه منظم کیف ها سر صف های صبحگاهی که می روند به سمت باغ دانایی. از امروز، قرار است همه ما جایی را بسازیم. می پرسید کجا را؟ همان خانه ای را که با آجر واژه ها ساخته می شود، همان جا که پنجره هایی از جنس برگ های سبز و زنده دارد، همان جا که وقتی آباد است که با کتاب خواندن و یاد گرفتن، تر و تازه شده باشد، خانه دل هایمان را می گویم. پس همه شما امروز به مدرسه می روید که دل های نازنینتان را آبی بزنید، از روی شیشه هایش گرد و خاک نادانی را پاک کنید و این خانه ارزشمند را صفایی بدهید. به گل ها و سبزه ها دستی به نوازش بکشید و روز تولد مدرسه را جشن بگیرید. کاش همیشه دانش آموز بمانیم! کاش هر سال، اول مهر که می شود، همین طور هیجان زده، منتظر صدای زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، در پوست خودمان نگنجیم. کاش قدر معلم های صمیمی را بیشتر بدانیم!

 

[ 93/07/07 ] [ 21:30 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]

[ 93/03/22 ] [ 20:48 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
 

پاسخ شما به این سوال خدا چیست؟

آیا كسى كه بنیاد [كار] خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است یا كسى كه بناى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى‏ ریزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى ‏افتد؟ و خدا گروه بیدادگران را هدایت نمى‏ كند.

[ 93/03/19 ] [ 16:18 ] [ سرگروه آموزشی قرآن و معارف استان_ همتی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ
امکانات وب