بسمه‌تعالي

اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه

معاونت آموزش متوسطه

برنامه عملياتي سالانه گروه آموزشي درس ديني و قرآن استان كرمانشاه سال تحصيلي 91/90

ردیف

برنامه

فعاليت

واحد

مقدار

زمان‌بندي

1

طراحي آموزشي

بازديد از مدارس شهري و روستايي و جلسات گروه‌هاي آموزشي نواحي

بازديد

متناسب با نياز

به‌طور مستمر در طول سال تحصيلي

شركت در همايش كشوري

برنامه

1

درطول‌سال‌تحصيلی

ارسال CD، بروشور آموزشي در زمينه روش‌هاي فعال تدريس و ارزشيابي دروس ديني و قرآن

نسخه

3

1/7/90تا 1/2/91

نشست تحصصي با سرگروه‌هاي نواحي و مناطق

برنامه

1

25/8/90

تهيه بودجه‌بندي و بارم‌بندي دروس ديني و قرآن و ارسال آن به مدارس نواحي و مناطق

نسخه

1

آبان‌ماه

معرفي منابع، سايت‌ها و مجلات معتبر علمي از طريق بروشور يا وبلاگ

 

 

درطول‌سال‌تحصيلي

2

خلاقيت و نوآوري

فراخوان تجارب خلاقيتي همكاران به صورت مستندسازي ايده‌هاي دروس ديني و قرآن

برنامه

مرحله‌اي نواحي مناطق سپس اداره كل

1/8/90تا1/12/90

غني‌سازي و به‌روز رساني وبلاگ‌ گروه‌هاي درسي

برنامه

1

1/7/90 تا30/3/91

دعوت از مؤلف كناب درسي پيام‌هاي آسمان جهت آشنايي بيشتر همكاران با نحوه‌ي كلاس و ارزشيابي كتاب جديد‌التأليف

برنامه

1

1/8/90تا1/12/90

مراسم يك روز با قرآن در مدرسه

برنامه

1

هفته چهارم فروردين‌ماه

شناسايي دانش‌آموزان و دبيران خلاق و تجليل از نفرات برگزيده

بازديد

متناسب با نياز

درطول‌سال‌تحصيلی

3

نقد و بررسي كتب درسي

فراخوان تحليل محتواي كتاب پيام‌هاي آسمان پايه دوم راهنمايي

مسابقه

1

1/10/90 تا30/2/91

برگزاري همايش مشترك سرگروه‌هاي آموزشي استان نواحي و مناطق با مؤلفين كتب درسي در خصوص بازخورد نتايج فراخوان تحليل محتواي درس پيام‌هاي آسمان

برنامه

1

1/7/90 تا28/12/90

اجراي آزمايشي پيام‌هاي آسمان پايه سوم راهنمايي در مدارس مجري و تنظيم فرم مربوط به تحليل و نقد و بررسي كتاب مورد نظر و ارسال آن به گروه ديني و قرآن

برنامه

3

1/7/90تا30/3/91

تلاش در جهت برگزاري دوره‌هاي ضمن خدمت بازآموزي كتب درسي

برنامه

متناسب با نياز

درطول‌سال‌تحصيلي

4

سنجش و ارزشيابي

تهيه و تدوين پيك نوروزي

برنامه

1

1/8/90تا1/12/90

برگزاري مسابقه پژوهشي دانش‌آموزي درس ديني و قرآن

برنامه

1

1/8/90تا1/11/90

ارزيابي عملكرد گروه‌هاي آموزشي نواحي و مناطق (بررسي برنامه عملياتي)

برنامه

2

1/11/90تا20/3/91

برگزاري جلسات علمي جهت كيفيت بخشي به سؤالات امتحاني

برنامه

1

1/8/90تا15/2/91

نقد و بررسي نمونه سؤال امتحاني پايه سوم دروس ديني و قرآن

برنامه

4

 

 

+ نوشته شده توسط سرگروه آموزشی دینی و قرآن استان_ همتی در شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 19:21 |